Praktikanternes faglige profil

Her kan du se mere om den faglige profil for Skovskolens studerende

Studerende skov- og landskabsingeniør

Faglig profil for en skov- og landskabsingeniør

 

Skov- og landskabsingeniørstuderende på 2. år har, når de skal i praktik, blandt andet gennemgået følgende på uddannelsen:

 • Tre ugers praktisk forløb bestående af motormanuel træfældning, praktisk natur- og vandløbspleje, plantning og taksation
 • Skovdyrkningsmæssige emner: bl.a. forstbotanik (sommer- og vintertilstand), kulturetablering, bevoksningspleje, herunder udvisning, tynding og afvikling. Produkttyper og træartsvalg
 • Natur- og landskabspleje: bl.a. hydrologi, registrering af nøglebiotoper, vegetations- og jordbundsanalyser. maskinvalg, græsningsdyr, hegnssætning og afbrænding
 • Driftsøkonomi: bl.a. årsrapportens bestanddele, bogholderi og årsafslutning, skat og moms, nøgletal, rentabilitet, soliditet og likviditet, investering, budgettering, udbud, licitation og tilbud
 • GIS: Open source QGIS, optegning, forespørgsler og simple analyser
 • Jura: bl.a. naturbeskyttelsesloven, skovloven, planloven, lov om vandløb, habitatdirektivet og forvaltningsretsloven

 

 

En skov- og landskabsingeniør-studerende vil typisk være ”føl” i forhold til praktikværten og dennes arbejdsopgaver. I løbet af praktikken kan man forvente, at den studerende vil være i stand til at arbejde mere selvstændigt med forskellige projekter.

Der er rigtig mange muligheder for udfoldelse, bl.a. fordi der er mange forskelligartede praktikvirksomheder: Skovdistrikter, kommuner, naturskoler, interesseorganisationer mm.

Eksempler på arbejdsopgaver til en skov- og landskabsingeniør

 • Skovdyrkning, skovrejsning og naturnær skovdrift 
 • Juletræer og pyntegrønt
 • Naturgenopretning
 • Hedepleje, vandløbspleje og pleje af oldtidsminder
 • Formidling 
 • Fredningssager
 • Naturbeskyttelse
 • Økonomi og Jura

Den studerende kan arbejde med emnerne i en ledelsesmæssig kontekst og/eller en ren faglig kontekst.

 

Faglig profil for urban landskabsingeniør

Studerende på urban landskabsingeniør

Den studerende fra uddannelsen til urban landskabsingeniør har en teknisk og ledelsesorienteret profil inden for forvaltning og udvikling af byens grønne områder.

 

Planter og plantevækst i byer
Grundlæggende har urbane landskabsingeniører en særlig indsigt i planter og plantevækst i byen: Plantevalg, kvalitetssikring og normer, jordbehandling og materialer samt indsigt i landskabsarkitektur og design, parkdrift og klimatilpasning. De har desuden en række ledelsesmæssige kompetencer som økonomistyring, personaleledelse, projektledelse og anlægs- og driftsstyring.

Tekniske kompetencer i det grønne
På uddannelsen bliver der undervist i en række it-programmer som blandt andet Auto CAD, GIS og projekt- og økonomistyringsværktøjet ”Sigma”.

 

 

Praktikanter fra urban landskabsingeniør har kompetencer, der kan bruges i kommunernes grønne drift, private firmaer inden for det grønne erhverv, tegnestuer, rådgivende ingeniørvirksomheder og mange andre steder. Derfor er det også meget forskelligt, hvad den enkelte praktikant får af arbejdsopgaver. Eksempler kan være:

 • Arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring
 • Tilbudsgivning
 • Digitalisering af grønne områder
 • Plantevalg 
 • Byggepladsstyring
 • Projektledelse
 • Borgerinddragelse
 • Udarbejdelse af LAR-løsninger

Den studerende vil ofte fungere som ’føl’ for en mellemleder i virksomheden, og vil derfor også blive involveret i forskellige ledelsesmæssige opgaver.

 Faglig profil for en natur- og kulturformidler

Praktikanter fra natur- og kulturformidleruddannelsen kan være med til at skabe og formidle oplevelser inden for natur og kultur på en kreativ måde. De har kendskab til oplevelseserhverv og en bred vifte af praktiske kompetencer i formidling og kommunikation. De har lært at udvikle ideer og tilrettelægge formidling efter den målgruppe, de skal fange. 

 

En natur- og kulturformidlerstuderende har ved praktikstart viden om og erfaring med formidlingsformer, interkulturel kommunikation, projektledelse, innovation og økonomi.

Historien bag vores natur og kulturarv
I løbet af studiet har den studerende fået forståelse for, hvordan mennesket former og bliver formet af naturen og kulturen omkring os. Den studerende har lært om natur- og kulturarv og historien bag og om samspillet mellem kultur/natur og erhvervet. Den studerende har kendskab til en række forskellige formidlingsformer, både mundtlige og skriftlige, og kan sammensætte og markedsføre kampagner.

Viden om at lede projekter inden for natur og kultur
Den studerende vil også møde op med viden om iværksætteri, om virksomhedsøkonomi og om fundraising til projekter. Og den studerende vil kende til de udfordringer, der kan opstå, når en oplevelse skal markedsføres over landegrænser eller til mennesker fra andre lande. 

 

 

 • Udvikle skoleforløb og lærervejledninger
 • Skræddersy en levende mundtlig formidling til en målgruppe
 • Planlægge og udføre projekter og events inden for natur og kultur med blik for økonomi og projektledelse
 • Løse opgaver med hjemmesider, foto, video og grafisk design
 • Arbejde strategisk med sociale medier
 • Udarbejde kommunikationsplaner for projekter og virksomheder
 • Udvikle turismeprojekter med blik for interkulturel kommunikation