Regler og rammer – Københavns Universitet

Skovskolepraktik > Regler og rammer

Regler og rammer

Her finder I information, der helt lavpraktisk skal få praktikken til at køre. Hvordan er det fx med forsikring, og skal I stille bolig til rådighed? Få alle svarene her.

Hvad forventer vi af jer som praktikværter?

Vi forventer, at I som praktikværter har tid og ressourcer til at inddrage den studerende i virksomhedens dagligdag. Og I påtager jer ansvaret for at give en løbende vejledning og rådgivning om de opgaver, den studerende løser under praktikforløbet. Vi forventer, at I prioriterer denne vejledning højt. Ved siden af arbejdet hos jer, skal den studerende have mulighed for at deltage i andre aktiviteter, som fagligt og/eller personligt kan bidrage til læring.

Struktur på praktikken
Når praktikopholdet begynder, giver I en introduktion til, hvem I er: Jeres mission, vision, evt. strategier, produkter/serviceydelser og fysiske rammer. I starten af forløbet lægger I - sammen med den studerende - en plan for hovedarbejdsopgaverne under praktikforløbet. Opgaverne skal både tage højde for jeres muligheder og den studerendes ønsker.

Evaluering af praktikken
Til slut holder I en evalueringssamtale med den studerende med udgangspunkt i de opstillede mål ved praktikkens begyndelse. Jeres deltagelse i evalueringen er nødvendig for, at praktikanten kan gå til eksamen i sit praktikforløb. Læs mere om evalueringen her

Hvad kan I forvente af praktikanten?

I kan forvente, at praktikanten er engageret og aktiv under sin praktik. Jeres praktikant vil interessere sig for jeres arbejde og kulturen i jeres virksomhed, og gå nysgerrigt til de arbejdsopgaver, I stiller.

Aftalerne bliver overholdt
Praktikanten skal overholde de aftaler, I indgår med dem. Det kan for eksempel være om den daglige eller ugentlige arbejdstid, om deltagelse i den praktiske hverdag eller om forberedelse til vejledningsmøder. Det kan også være om prioritering og placering af skoleopgaver i løbet af praktikperioden.

Besøg for medstuderende
Skovskolen opfordrer til, at jeres praktikant arrangerer virksomhedsbesøg for sine medstuderende hos jer. Samtidig opfordrer vi praktikanterne til også at besøge deres medstuderende i praktik, så de får så bredt et indblik i erhvervet som muligt. Vores oplevelse er, at erfaringsudveksling i løbet af praktikken skaber en større fælles forståelse af de forskellige virksomheder og aktører.

Hvad nu, hvis det går galt?
Den studerende skal overordnet rette sig efter de spilleregler, der gælder hos jer. Sker det mod forventning ikke, opfordrer vi i første omgang til, at I tager en samtale med praktikanten. Forbedrer det ikke samarbejdet, skal I kontakte uddannelsens praktikkoordinator. Hvis praktikanten groft tilsidesætter praktikken, kan det betyde, at vi ikke kan godkende praktikopholdet, eller at den studerende bliver bortvist fra uddannelsen.

Praktikkens omfang og længde

Praktikperioden er sidestillet med et fuldtidsjob. I kan derfor stille krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet som til en færdiguddannet i det første job.

Praktiklængden
Praktiklængden varierer for de tre uddannelser:

Natur- og kulturformidler:

  • Praktikken varer 20 uger på fuld tid 
  • Start tidligst i uge 25 og senest i uge 35. Slut senest uge 3


For Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør vælges der mellem to praktikmodeller:

  • Praktik AB på 3. år (uge 36 – ca. 15)
  • Praktik A på 3. år (uge 36 – 4) samt Praktik B på 4. år (uge 6 – 14 uden bachelorprojekt eller uge 6 - 25 incl. bachelorprojekt)

Sammensat praktik 
Den studerende kan i en periode på op til fire uger arbejde i en anden relevant virksomhed, deltage i andre projekter, korterevarende studieophold i udlandet eller lignende, hvis I er indstillet på det. Aftalen skal godkendes af den studerende, af jer og af Skovskolen i fællesskab.

Fravær
Den studerende har mødepligt til alle dele af praktikken. Det er jeres vurdering, om mødepligten er overholdt. Oplever I, at den studerende ikke overholder sin mødepligt, skal I kontakte praktikkoordinatoren for uddannelsen.

Bolig, løn, kørsel og forsikringer

Bolig
Den studerende skal som udgangspunkt selv sørge for bolig under praktikopholdet. Bor vedkommende langt fra praktikstedet, opfordrer vi dog til, at I som praktikvært hjælper med at finde en midlertidig bolig i nærheden.

Løn
Den studerende får SU under praktikken og skal ikke have løn. Sker det alligevel, er det på grundlag af jeres egen vurdering. Praktikværten får ikke honorar for praktikken.

Kørsel
Den studerende skal som udgangspunkt selv betale for kørsel til og fra praktikstedet. I skal dog være opmærksomme på, at praktikrelateret kørsel i egen bil kan udgøre en betydelig del af den studerendes budget. Der kan også være særlige udgifter til (midlertidigt) boligskift og rejseaktivitet, der kan være ud over de normale vilkår for en studerende på en videregående uddannelse. Vi opfordrer derfor til, at I kompenserer den studerende helt eller delvist for de ekstraudgifter. Eventuel kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsgiver er dog skattepligtigt for den studerende. Kørslen kan ikke fradrages på selvangivelsen.

Forsikringer
I forhold til arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar og arbejdsskader skal I betragte den studerende som en almindelig ansat hos jer; dvs. at vedkommende er dækket af de samme forsikringer.

Studieopgaver undervejs

I løbet af praktikperioden har praktikanten en række studieopgaver, som skal løses og afleveres til Skovskolen, for at de kan bestå deres praktikeksamen. Opgaverne skal som udgangspunkt løses uden for almindelig arbejdstid, med mindre I aftaler andet. Praktikanten kan få brug for opbakning og hjælp fra dig som praktikvært til at finde informationer til opgaverne.

Opstart af bacheloropgave
Vores studerende afslutter uddannelsen med en bacheloropgave, og nogle studerende vælger at knytte bacheloropgaven til det sted, de er i praktik. Der er også mulighed for at blive vært for et bachelorprojekt fra en studerende, der ikke er tidligere praktikant hos jer.

Nogle praktikværter gør en særlig indsats for at tilbyde samarbejde med Skovskolens studerende om deres bachelorprojekt. Den typer samarbejde vil vi på Skovskolen meget gerne støtte.
Se hvordan Naturstyrelsen formidler muligheden for samarbejde om bachelorprojekter

Bacheloropgaven er en oplagt mulighed for jer for at få løst en konkret udfordring eller opgave. Det kan både være den studerende og jer, der får ideen til et bachelorprojekt. Ideen til opgaven skal godkendes af den studerendes bachelorvejleder på Skovskolen. Har I en aftale om bachelorprojekt med en studerende, kan der blive brug for, at I bidrager med data og oplysninger, der kan indgå i den studerendes bachelorprojekt. 

Besøg af Skovskolens praktikkoordinator

Skovskolens mål er, at praktikkoordinatoren besøger 20 % af praktikværterne hvert år. Det gør vi for at få en god kontakt til jer og underbygge samarbejdet om praktikken. 

Vi aftaler selvfølgelig besøg med jer og praktikanten på forhånd.

Uoverensstemmelser


Hvis I oplever samarbejdsproblemer eller dårlig trivsel i praktiktiden, skal I kontakte praktikkoordinatoren. På den måde kan vi bidrage bedst muligt til en tilfredsstillende løsning for alle parter.

Skulle der opstå uoverensstemmelser i praktikforløbet, tager vi på Skovskolen udgangspunkt i vejledningerne på denne hjemmeside.